Reklamácie

1.  Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na právne vzťahy založené medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a dodaní tovaru, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom elektronického formulára uverejneného na Webovom sídle (ďalej len „internetový výdaj“). 

1.2 Definícia pojmov:

Predávajúci je spoločnosť cosmos flowers, s.r.o., Sídlisko Rimava 19, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 36788104, IČ DPH SK2022387719 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 13180/S

(a)      Kupujúci je fyzická ale právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na spotrebiteľov. Na podnikateľov sa vzťahujú ustanovenia tohto reklamačného poriadku len keď je použitý výraz kupujúci, inak sa uplatnia obchodného zákonníka (zákon čl 513/1991 v znení neskorších predpisov), pokiaľ iný zákon neustanovuje inak.    

(b)       Tovarom sú floristické dekorácie, darčekové predmety a iné tovary uvedené na predaj na Webovom sídle.

(c)       Doručovateľ je osoba zabezpečujúca dovoz tovaru na adresu uvedenú kupujúcim v elektronickom objednávkovom formulári na Webovom sídle a  odovzdanie tovaru kupujúcemu.

1.3      Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade so zákonom a príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z.  o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. a zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.4      V zmysle §1 ods. 2 písm. b) zákona č. 102/2014 Z.z. sa aplikuje na výdaj ostatných tovarov uvedených na Webovom sídle.

1.5      Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Cosmos flowers, s.r.o. Definície pojmov uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti Cosmos flowers, s.r.o. platia rovnako aj v tomto reklamačnom poriadku. V prípade rozporu všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Cosmos flowers, s.r.o. s týmto reklamačným poriadkom, platia ustanovenia tohto reklamačného poriadku.

   

2. Prevzatie a kontrola tovaru, zjavné chyby tovaru

2.1 Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim keď ho na adrese uvedenej v objednávke tovaru prevezme akákoľvek osoba, ktorá disponuje číslom príslušnej objednávky.

2.2 Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa dôkladne prezrieť. Ak má tovar zjavné chyby (najmä poškodenie obalu, poškodenie tovaru, nesprávne množstvo tovaru alebo nesprávny tovar), je kupujúci oprávnený tovar neprevziať.

2.3 Zistenie zjavných chýb tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu (resp. doručovateľovi) pri prevzatí tovaru, najneskôr však do 2 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak chybu pre ktorú sa reklamácia podáva nebolo možné zistiť pri prevzatí tovaru a povaha veci alebo okolnosti doručovania neumožnili okamžitú kontrolu tovaru pri jeho prevzatí. Na neskoršie reklamácie z vyššie uvedených dôvodov sa neprihliadne.

2.4 Oznámenie zjavných chýb tovaru po jeho prevzatí kupujúcim je možné vykonať mailom alebo poštou spolu s písomným oznámením o jeho zjavných chybách. V prípade včasného oznámenia zjavných chýb predávajúcemu, má kupujúci právo požadovať dodanie bezchybného tovaru alebo vrátenie kúpnej ceny (pri vrátení tovaru predávajúcemu). Náklady vrátenia tovaru znáša kupujúci; oprávnené odmietnutie prevzatia tovaru kupujúcim je bezplatné.

   

3. Odstúpenie od kúpy iného tovaru do 14 dní od prevzatia

3.1 Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

3.2 Odstúpenie je potrebné vykonať písomne. Spotrebiteľ môže uvedené vykonať i vyplnením a odoslaním tohto formulára (možnosť odoslať ho elektronicky prostredníctvom Webového sídla). Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom.

3.3 Po odstúpení predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu do 14 dní potom bude tovar vrátený predávajúcemu. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

3.4 Vrátenie tovaru je možné vykonať ich doručením na adresu firmy (bod 2 vyššie) poštou najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady vrátenia tovaru znáša spotrebiteľ. Spotrebiteľ zároveň znáša aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

3.5 Spotrebiteľ je povinný doručiť tovar v stave, aby ho bolo možné ďalej užívať, čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane všetkého príslušenstva. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku poškodenia či znehodnotenia tovaru, ako aj v dôsledku zaobchádzania s tovarom spôsobom, na ktorý nie je určený.

3.6 V prípade zníženia hodnoty tovaru podľa bodu 4.6 vyššie je predávajúci oprávnený od platby podľa bodu 4.4 vyššie odpočítať sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru.

   

4. Záruka a nároky spotrebiteľa z chýb tovaru (reklamácie)

4.1 Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že tovar je v čase jeho prevzatia kupujúcim a počas záručnej doby, bez chýb, t.j. že tovar zodpovedá popisu, ktorý bol o tomto tovare uvedený na Webovom sídle v čase predaja tovaru alebo v akejkoľvek sprievodnej dokumentácií dodanej s tovarom.

4.2 Záručná doba na tovar nadobudnutý spotrebiteľom cez internetový výdaj je 24 mesiacov od prevzatia tovaru spotrebiteľom (napr. väčšina floristických pomôcok a iného tovaru určený na dlhodobejšie použitie).

4.3 U použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré vzniknú jeho použitím alebo opotrebením. U spotrebného tovaru a spotrebných častí tovaru sa záruka platí len po dobu jeho životnosti, ktorá môže byť daná počtom použití, spôsobom použitia alebo inak. Prirodzené alebo obvyklé opotrebenie, zničenie tovaru (vzhľadom na jeho kvalitu, množstvo, spôsob alebo frekvenciu použitia alebo iné parametre), následkom jeho obvyklého používania, nie je chybou tovaru a predávajúci zaňho nezodpovedá.

4.4 Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré vznikli najmä v dôsledku zavineného konania alebo opomenutia kupujúceho, nesprávnym skladovaním, manipulovaním alebo prepravou, nesprávnym alebo neodborným zásahom do veci a za chyby ktoré vznikli v dôsledku používania, ktoré je v rozpore s príslušným návodom na použitie. Informácia o správnom použití, či už vo forme písomnej informácie pre používateľa alebo návodu na obsluhu prípadne užívateľského manuálu je vždy priložená k tovaru. Pokiaľ takýto dokument chýba, spotrebiteľ nesmie takýto tovar použiť a je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho, ktorý zabezpečí dodanie príslušných dokumentov alebo vrátenie kúpnej ceny (pri vrátení tovaru predávajúcemu). Predávajúci tiež nezodpovedá za dôsledky vyššej moci, ani za účinky prepätia v rozvodnej sieti.

4.5 Ak má tovar odstrániteľnú chybu, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len časti tovaru, výmenu tejto časti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

4.6 Ak má tovar neodstrániteľnú chybu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez chyby, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Ak má tovar neodstrániteľnú chybu, ktorá nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez chyby, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

4.7 Predávajúci a kupujúci môžu na základe písomnej dohody zvoliť aj iný spôsob vybavenia reklamácie než ako je uvedené vyššie.

4.8 V prípade poskytnutia zľavy, nie je možné reklamovať chybu, pre ktorú bola zľava poskytnutá.

4.9 Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu existenciu chyby tovaru bezodkladne. Predávajúci nenesie zodpovednosť za ďalšie chyby alebo škody, ktorým by bolo možné zabrániť pokiaľ by sa o chybe tovaru predávajúci dozvedel včas.

  

5. Ako uplatniť reklamáciu

5.1 Spotrebiteľ musí uplatniť reklamáciu podľa bodu 5 vyššie u predávajúceho v rámci záručnej doby.

5.2 Reklamáciu tovaru u predávajúceho je možné vykonať doručením tovaru, dokladu o jeho kúpe na adresu firmy (bod 2 vyššie) mailom, alebo poštou spolu s písomnou informáciou o

(a)       dôvodoch reklamácie, spolu s popisom vytýkanej chyby tovaru,

(b)       požadovanom spôsobe vybavenia reklamácie v rámci možností uvedených v bodoch 5.5 alebo 5.6 vyššie,

(c)       spôsobe prevzatia tovaru alebo peňazí spotrebiteľom po skončení reklamačného konania (ak spotrebiteľ nezašle túto informáciu, je oprávnený príslušný spôsob zvoliť predávajúci),

(d)       kontaktných údajoch spotrebiteľa (tel. č., email). Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku.

5.3 Tovar musí byť predložený so všetkými jeho súčasťami a príslušenstvom. Ak kupujúci túto povinnosť poruší, predávajúci reklamáciu vybaví pokiaľ to bude možné. V prípade uplatnenia zľavy však hodnota chýbajúcich súčastí a príslušenstva bude od ceny tovaru odrátaná.

5.4 Ak už bol ten istý tovar predtým reklamovaný, kupujúci doloží tiež doklad o predošlej reklamácii.

5.5 Ak reklamácia nespĺňa všetky podmienky riadnej reklamácie, predávajúci o tom bezodkladne informuje spotrebiteľa osobne, telefonicky, SMS, emailom. Predávajúci o uplatnení riadnej reklamácie spotrebiteľom vyhotoví písomný protokol, ktorého kópiu odovzdá alebo zašle spotrebiteľovi. Dňom uvedeným v tomto protokole začína reklamačné konanie.

5.6 Predávajúci rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, o čom bezodkladne informuje spotrebiteľa telefonicky, SMS, emailom. Reklamáciu predávajúci vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

5.7 O vybavení reklamácie predávajúci bezodkladne informuje spotrebiteľa osobne, telefonicky, SMS, emailom. Predávajúci taktiež informuje o spôsobe doručenia tovaru alebo peňazí spotrebiteľovi v súlade s bodom 2(c) vyššie. Predávajúci vyhotoví o vybavení reklamácie písomný záznam, ktorého kópiu odovzdá alebo zašle spotrebiteľovi. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim keď ho v lekárni alebo na adrese uvedenej v reklamácii prevezme akákoľvek osoba, ktorá disponuje písomným protokolom o uplatnení reklamácie.

5.8 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

5.9 V prípade zamietnutej reklamácie sa záručná doba o čas vybavenie reklamácie nepredlžuje.

5.10 Ak spotrebiteľ tovar neprevezme pri doručovaní kuriérom ani na druhý raz ani do 30 dní od obdržania oznámenia o vybavení reklamácie (v závislosti na zvolenom spôsobe doručovania), je predávajúci oprávnený požadovať odmenu za skladovanie tovaru vo výške 0,5 eura za každý deň omeškania s prevzatím tovaru spotrebiteľom. Ak tovar podlieha rýchlej skaze alebo poklesu jeho hodnoty alebo ak spotrebiteľ nevyzdvihne tovar ani do 90 dní od obdržania oznámenia o vybavení reklamácie, je predávajúci oprávnený tovar predať. Výťažok predaja bude, po odpočítaní záväzkov spotrebiteľa voči predávajúcemu , uložený u predávajúceho až do doby kým spotrebiteľ oňho nepožiada a neurčí spôsob jeho prevodu na spotrebiteľa.

   

6. Alternatívne riešenie sporov medzi predávajúcim a spotrebiteľom

6.1 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je každá právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).

6.2 Ak má kupujúci dojem, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva je zároveň oprávnený podať na predávajúceho sťažnosť prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti, tzv. platformy RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorý je dostupný na odkaze: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

   

7. Záverečné ustanovenia

  • Tento reklamačný poriadok je platný od 1.4.2020. Tento reklamačný poriadok ruší a nahrádza všetky predchádzajúce reklamačné poriadky predávajúceho. Reklamácie uplatnené pred týmto dátumom budú vybavené podľa predošlého reklamačného poriadku.

  • Tento reklamačný poriadok je prístupný na Webovom sídle.