Ochrana osobných údajov

Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti cosmos flowers, s.r.o. pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre činenie iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

1. Kontaktné údaje správcu

a. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť cosmos flowers, s.r.o. , so sídlom Sídlisko Rimava 19, 979 01 Rimavská Sobota, identifikačné číslo: 36788104, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici (ďalej len„správca“).

b. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Sídlisko Rimava 19, 979 01 Rimavská Sobota, adresa elektronickej pošty cosmos@stonline.sk, telefón +421 907 291 786.

c. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

  

2. Právny základ spracovania osobných údajov

a. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“).

  

3. Účel spracovania osobných údajov

a. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a uskutočňovanie iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

b. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

  

4. Doba uloženia osobných údajov

a. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 3 roky od udelenia súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).

    

5. Ďalší príjemcovia osobných údajov

a. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu. Taktiež osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy. Takisto osoby zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu.

b. Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

   

6. Práva subjektov údajov

a. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

b. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daných správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: Kontaktujte nás na cosmos@stonline.sk alebo +421 907 291 786.

c. Keby ste se domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému úradu. 

d. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzavretiu zmluvy.

e. Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, keď sa profilovanie týka tohoto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.